Felnőttképzés

Az EnterSoft Kft. TÁJÉKOZTATÓJA

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS TARTALMÁRÓL ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008129

 

I. Tájékoztatás a felnőttképzési szerződés tartalmáról

 

Az EnterSoft Kft. által szervezett felnőttképzési tevékenységek során a képzésben résztvevő és a képző (EnterSoft Kft.) minden esetben felnőttképzési szerződést kötnek. A felnőttképzési szerződés a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően szóban kerül megkötésre. A képzésre vonatkozó információkat az alábbiak tekintetében minden képzés elején a képzést vezető oktató megadja:

  • Képzés megnevezése, képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és várható befejezési időpontja
  • Az előrehaladás tananyagegységekre bontott óraszám és helyszín szerinti ütemezése
  • A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumról
  • A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módjáról
  • A vizsgáról való tájékoztatás (ha van) és a vizsgára bocsájtás feltételeiről
  • A megengedett hiányzás mértékéről, annak túllépése esetén az engem érintő következményekről
  • A képzési díj mértékéről (amennyiben van), valamint megfizetésének módjáról
  • A képzésben részt vevő kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről
  • A képző intézmény kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről

A képzésben részt vevőt ezúton tájékoztatjuk arról, hogy személyazonosításra alkalmas adatai továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során a felnőttképzési igazgatási szerv részére.

 

II. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapul, összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 16., valamint 21. §-aival. Ennek megfelelően az adatkezelés jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges akként, hogy a jogszerűen felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – ezért az FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.; Cg. 01-09-891657; adószáma: 14161177-2-43) közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
a képzésben részt vevő személy:

a) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje),

b) elektronikus levelezési címe (email címe)

c) legmagasabb iskolai végzettsége

a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

a) legmagasabb iskolai égzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

b) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

c) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

d) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

képzések lebonyolítása érdekében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 16. és 21.§-ai alapján jogszabályi kötelezettség a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása alapján ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az jog@fornax.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.11.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő adattovábbítást teljesít a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 20/A.§-a alapján.

1123 Budapest, Táltos utca 1.
+36 (1) 457 3000 / Fax: +36 (1) 212 0111

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával kifejezett hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy cookie-kat használjunk ezen a weboldalon. további információ

Cookie Szabályzat

Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) valamint az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően az entersoft.hu honlap üzemeltetője, az EnterSoft Kft. közzéteszi az alábbi Cookie Szabályzatot.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyek a látogatott webhelyekről a számítógépedre lettek küldve, és ott tárolódnak. A cookie-k a böngésződ fájlkönyvtárában vannak. Legközelebb, amikor meglátogatod az adott webhelyet, a böngésződ beolvassa a cookie-t, és visszaküldi az információkat annak a webhelynek vagy elemnek, amelyik eredetileg beállította a cookie-t. E technológiák működésével kapcsolatos további információkért látogass el pl. az allaboutcookies.org weboldalra.

Az entersoft.hu által használt cookie-k

Az entersoft.hu weboldal és aloldalai különböző célokból használnak cookie-kat. Ezek magukba foglalják a technikai okoból „szigorúan szükséges” cookie-kat; valamint azokat, amelyek személyre szabott élményt nyújtanak a látogatóknak. Egyes cookie-kat a rendszer akkor állít be, amikor egy oldal betöltődik, vagy amikor egy látogató valamely egyedi cselekményt hajt végre, például rákattint egy bizonyos gombra.

Alább egy leírás található valamennyi általunk használt cookie-kategóriáról, jellegzetes példákkal.

Szigorúan szükséges
Ezek azok a cookie-k, amelyek nélkülözhetetlenek az entersoft.hu alapvető funkcióinak elvégzéséhez.

Példa:
cookietest – ellenőrzi, hogy a cookie-k engedélyezve vannak-e a megfelelő felhasználói élmény biztosítása érdekében.

Funkcionalitás
Ezek a cookie-k a felhasználók által beállított olyan preferenciák tárolására szolgálnak mint a nyelv vagy a földrajzi elhelyezkedés. Ezek használata nem arra szolgál, hogy más, az entersoft.hu-tól eltérőoldalakon a látogatót kövessék.

Példák:
akm_mobile – eltárolja, ha egy felhasználó az oldal mobil verziójának a megtekintését választotta.
botdlang – azt követi, hogy a felhasználó mely nyelvet választotta.
wp-settings-{user_id} – egy felhasználó wp-admin konfigurációjának tartósítására használatos.
wp_sharing_{id} – azt követi, hogy egy felhasználó már végrehajtott-e egy műveletet vagy még nem.

Teljesítmény
A teljesítményhez kapcsolódó cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a felhasználók és az entersoft.hu weboldal között milyen interakció zajlik, például azt, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak és egyéb analitikus adatokat. Ezek a részletek csupán a honlap működésének javítását szolgálják.

Példák:
ab – új funkcionalitások AB tesztelésére használatos.
tk_ni|tk_ai|tk_qs – belső mérések gyűjteménye a felhasználói aktivitásról, amely a felhasználói élmény javításának célját szolgálja.

Az entersoft.hu nem használ viselkedésalapú reklámokat, és funkciói nem igényelnek semmiféle regisztrációt, következésképp oldalunk nem gyűjt semmilyen személyes adatot.

A cookie-k kezelése

A látogatók igényt támaszthatnak arra, hogy korlátozzák a cookie-k használatát, vagy akár teljesen meg is előzhetik azok beállítódását. A legtöbb böngésző lehetőségeket kínál a cookie-k viselkedésének ellenőrzésére, csakúgy, mint a tárolási idejük meghatározására – akár beépített funkcionalitás útján, akár harmadik féltől származó bővítmények használatával. Hogy többet tudj arról, miként kezeld és töröld a cookie-kat, látogasd meg az aboutcookies.org oldalt. Fontos megjegyezni, hogy a cookie-k használatának korlátozása vagy kiiktatása korlátozhatja az oldal funkcionalitásainak működését, vagy akadályozhatja azok hibátlan működését.

Bezárás